Sorumluluk

Çeşitli faaliyetlerinizden dolayı karşılaşabileceğiniz tazminat talepleri, Sorumluluk Sigortası kapsamında karşılanmaktadır.

İşveren Sorumluluk
İşyerinizde çalışanların karşılaşabilecekleri iş kazaları, işveren olarak sizin sorumluluk alanınıza girebilir. Bu tür riskler karşısında, işverenlere, yükümlü olduğunuz maddi sorumlulukları güvenceye alan bir sigorta hizmeti sunuyor.

İşveren Sorumluluk Poliçesi Güvence Kapsamı :

 
Başlıca Poliçe Teminatları

•İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat talepleri
•Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat talepleri
•Sosyal Sigortalar Kurumu’nun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğünüz doğan tazminatlar, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri

İsteğe Bağlı Seçilebilecek Teminatlar
•İşçilerin, işyerine işverence sağlanan servis araçlarıyla getirilip götürülmesi esnasında, meydana gelebilecek kazalar neticesinde oluşacak tazminat talepleri,
•İşçilerin, işveren tarafından görevle başka bir yere gönderildiği ve asıl işini yapmadığı zamanlarda meydana gelen iş kazaları nedeniyle oluşacak tazminat talepleri,
•Ülkemiz sınırları dışında meydana gelen iş kazaları nedeniyle oluşacak tazminat talepleri,
•Meslek hastalıkları nedeniyle oluşacak tazminat talepleri,
•Manevi tazminat talepleri.

Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk
Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışan personelinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle karşılaşacakları tazminat taleplerini, Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası teminat altına alıyor.

Bu poliçeyle,
•Üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması,
•Üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat talepleri, poliçede belirlenen limitler dahilinde karşılanacaktır.

Tamirhane Sorumluluk
Tamirhaneler, sürekli olarak milyarlarca lira değerindeki araçların çeşitli nedenlerle tamir ve bakım için bulundukları mekanlardır. Tamirhanelere emanet edilen araçların, işletmenin çalışmaları sırasında uğrayabilecekleri maddi zararlar, işletme sahibinin sorumluluğundadır.

Bu Sigortayla;
•Tamirhaneye bırakılan araçların maruz kalacakları maddi zararlar
•Tamirhaneye bırakılan araçların çarpma, çarpışması sonucu karşılaşılabilecek maddi zararlar
•Tamir için bırakılan araçların 10 km. ‘lik yol denemesi sırasında uğrayacakları kazalar sonucu meydana gelebilecek maddi zararlar,

Otopark, Garaj, Galeri Sorumluluk
Otopark, garaj ve galerilerde bulunan araçların, herhangi bir şekilde uğrayacağı hasarlar, işletme sorumlularını yasal tazminat yükümlülükleriyle karşı karşıya bırakabilir.

Otopark, garaj ve galerilerde bulunan araçların buralarda bulundukları süre içinde, çarpma, çarpışması sonucu karşılaşılabilecek maddi zararlar, yasal sorumluluğun gerektirdiği çerçevede ve poliçede yazılı limitler dahilinde karşılanacaktır.

Lokanta Sorumluluk
Lokantalarda meydana gelebilecek kimi kazalar ve istenmeyen sonuçlar işletme sahiplerini yasal tazminat yükümlülükleriyle karşı karşıya bırakabilir.

Lokanta Sorumluluk Sigortası lokanta sahiplerine, karşılaşabilecekleri tazminat taleplerine karşı güvence sağlıyor. Lokanta Sorumluluk Sigortası yaptıran bir lokantada, yangın, duman, infilak nedeniyle lokantada bulunan müşterilerin maruz kalabilecekleri bedeni zararları, imalatı lokantada yapılan yiyecekler ve içecekler nedeniyle meydana gelebilecek gıda zehirlenmesinden kaynaklanan bedeni zararları, yasal sorumluluğun gerektirdiği çerçevede ve yükümlülük çerçevesinde ve poliçede yazılı limitler dahilinde karşılar.

Lift Sorumluluk
Tamir ve bakım servislerinde, gerekli işlemlerin yapılması için lift’ le kaldırılan araçların, kendi uğrayacakları veya başka araçlara verebileceği zararlar bu gibi servisleri sorumluluk ve tazminat yükümlülüğü altına sokabilir.

Lift Sorumluluk Sigortası, tamir ve bakım servisi işletmecilerini karşı karşıya kalabilecekleri bu tür taleplere karşı güvenceye alır.

Tamir ya da bakım amacıyla servise bırakılan araçların lift’ le kaldırılması sırasında hasara uğramasından doğan zararları veya bu araçların başka araçlara vereceği zararları Lift Sorumluluk Sigortası yasal sorumluluk ve yükümlülük çerçevesinde ve bu poliçede yazılı limitler içinde karşılar.

Kreş ve Anaokulu Sorumluluk
Günümüz toplumsal koşulları içinde önemli bir gereksinmeyi karşılayan kreşler ve anaokulları, aynı zamanda işletmecilerine ağır bir sorumluluk yükü getirmektedir.

Bu tür işletmelerde,
•Yangın duman ve infilak sonucu öğrencilerin canlarına gelebilecek zararlar,
•Servisi işletmenizde yapılan yiyecek ve içecekler nedeniyle meydana gelebilecek gıda zehirlenmelerinin yaratacağı bedeni zararlar,
•Oyun ve spor etkinlikleri sırasında meydana gelebilecek bedeni zararlar,
•Gezi ve seyahatler sırasında meydana gelebilecek bedeni zararlar,
•Öğrencilerin işletmeye ait veya kira sözleşmesiyle bağlı araçlarla getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelebilecek kazalar nedeniyle karşılaşılabilecek bedeni zararlar bazı yasal sorumluluklar doğuracaktır. Bu sorumlulukların yükümlü tutacağı maddi tazminatlar poliçe limitleri çerçevesinde karşılanacaktır.

Okul Sorumluluk
Eğitim ve öğretim hizmetlerine önemli katkılar sağlayan özel okullar, bu tür kurumları işletenlere, çeşitli ve ciddi sorumluluklar yüklemektedir.

Okul Sorumluluk Sigortası ile özel okul işletmecilerinin,
•Yangın duman ve infilak sonucu öğrencilerin canlarına gelebilecek zararlar,
•Servisi işletmenizde yapılan yiyecek ve içecekler nedeniyle meydana gelebilecek gıda zehirlenmelerinden kaynaklanan bedeni zararlar,
•Oyun ve spor etkinlikleri sırasında meydana gelebilecek bedeni zararlar,
•Gezi ve seyahatler sırasında öğrencilerin uğrayabileceği kazalardan doğacak bedeni zararlar,
•İşletmenize ait veya kira sözleşmesiyle bağlı servis araçlarının, öğrencileri evlerine getirip götürmeleri sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, meydana gelebilecek bedeni zararlar nedeniyle yasal sorumluluklarından kaynaklanan Okul Servis Araçları Zorunlu Bireysel Kaza Sigortası limitleri üstündeki yükümlülükleri, poliçede yazılı limitler içerisinde güvence altındadır.

Asansör Kazalarına Karşı Sorumluluk
•İş hanlarında veya apartmanlarda bulunan asansörlerde meydana gelecek kazalar, bu gibi yerlerin sahipleri, kiralayan veya sorumlu yöneticileri için yükümlülüklere neden olabilir.
•Asansör Kazalarına Karşı Sorumluluk Sigortası ile, bu sorumluluktan doğacak maddi zararların karşılanmasını teminat altına alıyor.
•Daimi sözleşmeyle bakıma tabi tutulan asansörlerde, meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar için ileri sürecekleri tazminat talepleri, belirlenecek limitler içinde karşılanacaktır.
•Bu nedenlerle açılacak davalarla ilgili mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri de güvence altındadır.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk
Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı sınırlar içinde teminat altına alır.

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar Tüp Gaz Sorumluluk Sigortası limitleri dahilinde sigortacı tarafından tazmin edilir.

Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk
Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, likit petrol gazı firmalarının kendi markaları altında doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlara karşı, firmanın sorumluluğunu teminat altına alır.

Likit petrol gazı depolayan, tüp dolumu yapan, tüketiciye ulaştıran LPG dağıtım firmaları, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası’ na ek olarak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası’nı da yaptırmak zorundadırlar.